Agnes, Šlechtična, 0 let

..searching for the new sound..

Občanská práva obyvatelka
Registrován 06.12.2006 00:00
Naposledy přilášena 24. 01. 2011 14:25
Tj. před 83 rok.
#. přihlášení 429x
#.zobrazení profilu 2967×
Příspěvků 2 zpovědí
0 komentářů u zpovědí
1 článků
1 komentářů k článkům
2 blbostí na nástěnce
pohřbil 2 lidí
zapsal do blázince 0 lidí
2x v přátelích


Příspěvky

alt
Agnes • Šlechtična 17.10.2007 20:03 • pro všechny

epenteze - vkládání
epiteton - básnický přívlastek
etický dativ - 3.p. sdílnosti
etymologie - nauka o původu slov
eufemismus - nahrazení drsnějšího výrazu mírnějším
eufonie - opakování hlásek, které mhou působit esteticky (libozvuk)
evropeismus - mezinárodní slovo
explikativní - vysvětlovací
exploziva - ražená souhláska
extenze - rozsah významu

faktitivum - účinné sloveso (činit nějakým: krátit, sladit)
familiární - používaný v důvěrném styku
fázové sloveso - slveso vyjadřující počáteční nebo koncovou fázi průběhu děje (začít; přestat)
femininum - ženský rod
figury - stylistické prostředky spočívající ve strukturních odhylkách od běžného sdělování (opakování slov, vynechávání)
filologie - věda zabývajíc se studiem jazyka a písemnictví
finální - účelový
finitivum - končící sloveso (doběhnout)
finitní - určitý (tvar slovesa)
flexe - ohýbání
fonace - znění hlasu
foném - významotvorná hláska
fonetika - věda o zvukové stránce řeči (parole)
foniatrie - lékařská věda poruchch hlasu, řeči sluchu
fonologie - věda o zvukové stránce jazyka (langue)
fonoloslovgizace - změna varianty fonému ve foném
formant - slvotvorný element; nebo tón, který tvoří akustickou podstatu hlásky
formém - morfém, který je nositelem formy slova, koncovka (učitelk-ÁM)
fráze - spojení dvou nebo více vstupující jako bezprostřední složka do struktury větné
frazeologie - nauka o ustálených slovních spojeních; soubor těchto spojení
frazeologismus - ustálené slovní spojení
frázová gramatika - gramatika bezprostředních složek (druh generativní gramatiky)
frázování - členění věty na větné úseky pomocí pauz a melodie
frekvenční slovník - uvádějící frekvenci slov
frekventativum - opakovácí sloveso (bývávat)
frikativa - třená souhláska, spiranta (s, š)
fndující slovo - základvé slovo
fundace - vztah k fundujícímu slovu
futurum - budoucí čas

galicismus - jazykový jev ovlivněný francouzštinou nebo přejatý z francouzštiny
gemináta - zdvojená souhláska
generativní gramatika - systém pravidl, pomocí nichž lze utvořit všechny gramaticky správné věty
genitiv - 2.pád
genus verbi - slovesný rod
geografick nářečí - místní (lidové) nářčí
germanismus - jazykový jev ovlivněný němčinou nebo přejatý z němčiny
glosa - jinjazyčný přípisek
glutinace - stupeň spjatosti vět v textu
gnómický prézens - mající význam časově neomezený (v příslovích)
gradační - stupňovací
grafém - písmn
grafémika - nauka o grafickém systému jazyka
grafika - způsob zachycení hlásek a psmen
gramatika - mluvnice
grécismus - jazykový prvek pocházející z řečtiny
guturála - hrdeln souhláska (zadopatrová + hrtanová)

haplologie - vynechání jedné ze dvou po sobě následujících skupin hlásek
heterosylabický - různoslabičný
hiát - průzev (setkání dvou samohlásek)
hieroglyf - značka staroegyptského obrázkového písma
historický prézens - přítomný čas vyjadřjící minulý děj
historsmus - slovo značující zaniklou skutečnost
homonymum - souzvučné slvo (stejně znějíc)

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 15.10.2007 23:14 • pro všechny

atrakce - větná spodoba (vezmi kde vezmi)
atribut - přívlastek
augmentativum - zveličené, zhrubělé slovo (psisko)
autosémantický - mající vlastní význam, plnovýznamový

báze - základ (bazicita - zásaditost - 7-12 pH)
bilabiála - retoretná souhláska
bilaterální - májící dvě stránky (bilaterální souměrnst - vločkovci)
bilingvismus - dvojjazyčnost
binarismus - členění na dvě složky (Vl. Binar - Poetka poezie, prózy a dramatu)
bohemika - 1. čes. jaykové prvky v cizích textech
2. spisy pojednávající o čes. národě a jeho kultuře
bohemistika - nauka o českém jazyku a literatuře

cirkumflex - tažená intonace v slovanštině

dativ - 3. pád
deadjektivní - z příd. jm. utvořený
deagentizace - odsunutí činitele děje z pozice subjektu ( podmětu)
deiktický význam - poukazovací
deklinace - skloňování
dekódování - změna jevu jazykového v jev vědomí
dekompozice - dsunutí jednoho z komponentů (automobil - auto)
deminutivum - zdrobnělé slovo (psíček)
demonstrativum - ukazovací zájmeno
denazalizace - zbavení nosovosti (zánik nosovek)
denominativum - slovo odvozené ze jména
denotace - vztah označení
denotát - označený jev
denotátor - jazykový znak
dentála - zubná souhláska (d, n, t)
depalatalizace - ztráta měkkosti souhlásek
deprefixace - odsunutí předpony
derivace - odvozování (deriváty uhlovodíků; Koblerová)
desémantizace - ztráta významu
designát - významová stránka znaku
designátor - materiální stránka znaku
desubstantivum - slovo odvozené ze substantiva
desufixace - dsunutí sufixu (váček - vak)
determinace - určování (teorie determinismu-Zola)
determinant - určující člen
determinát - určovaný člen
deverbativum - slovo odvozené ze slovesa
diachronický - vývojový
diakritické znaménko - rozlišovací
dialekt - nářečí
dialektismus - nářeční jev
dialektologie - nauka o nářečích
dialog - rozhovor
diateze - vztah mezi participanty sémantické struktury věty a syntaktickými pozicemi, které jim odpovídají
diftong - dvojhláska
diglosie - schopnost používat při komunikaci dvou útvarů národního jazyka
disimilace hlásek - rozrůznění
disjunktivní - vylučovací
diskrétnost - oddělenost komponentů jednotky
distinktivní - rozlišovací rys
distributivní - podílný
divergence - vývoj, při němž vznikají jazykové rozdíly
dominace - formálně syntaktický vztah mezi členem nadřazený (dominujícím) s podřazeným (dominovaným)
duál - dvojné číslo
dubleta - dvojtvar, varianta (přezka-přazka)
durativum - trvací sloveso
dynamický přízvuk - silový
dysfemismus - hanlivé slovo

elativ - nsrovnávací komparativ (starší člověk)
elipsa - výpustka
elize - vypouštění
emfatický - vzrušený
emocionální - citový
enkláva - jazykový ostrůvek
enklitikon - příklonka

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 9.10.2007 23:28 • pro všechny

Chtěla bych brečet, hodně a dlouho, aby se to všechno dostalo ven, přestože se to tím nevyřeší.
Bohužel mi to nejde. Zoufalost.

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 8.10.2007 21:55 • pro všechny

ablaut - stupnovani samohlasek
abreviace - zkracovani slov
abreviatura - zkratka
abstraktum - abstrakni podstatne jmeno
adice - pripojovani (H2 +O2)
adjektivum - pridavne jmeno
adjektivizace - zpridavneni
adnominalni - rozvijejici jmeno
adverbalni - rozvijejici sloveso
adverbiale - prislovecne urceni
adverbializece - prechod k prislovcim
adverbium - prislovce
adverzativni - odporovaci
afazie - nervove poruchy recove schopnosti
afektivni - citovy
afix - predpona, pripona
afrikata=asibilata - polosykavka
agens - cinitel deje (chemicke agens)
aglutinacni jazyk - hromadici kocovky
agramaticky - negramaticky
akcent - prizvuk
akcni sloveso - cinnostni sloveso
akronymum - inicialove zkratkove slovo
aktant - ucastnik slovesnho deje (agens)
aktivum - cinny rod
aktualni cleneni vypovedi - vychodisko+jadro vypovedi
akut - razena intonace v slovanstine
akuzativ - 4.pd
alofon - varianta fonemu (alela)
alolex - varianta slova (alela)
alomorf - varianta morfemu (alela)
alterace - stridani hlasek
alveodentala - zubodasnova souhlaska (alveola + dentes)
alveolara - dasnova souhlaska
anaforicky - odkazovaci (intertextovost)
anakolut - vyboceni z vetne konstrukce (Clovek, kdyz neni opatrny, hned se mu neco ztrati)
analogie - tvarove vyrovnani
antepozice - postaveni pred (Hannibal ante portas)
antepreteritum - cas predminuly
antikadence - vzestup intonacni linie (otazka)
antonymum - opak
antroponomastika - nauka o vlastnich jmenech lidskych
antroponyma - osobni jmena
aorist - jednoduchy minuly cas
apelativum - obecne podstatne jmeno
apelovost - vyzvovst
apikalni - tvoreny spickou jazyka (apikalni dominance)
apostrof - odsuvnik
apozice - pristavek
apoziopeze - nedokoncena vypoved
asibilata=afrikata - polosykavky
asimilace - spodoba(asimilacni proud)
aspekt - slovesny vid
aspirace - pridech
asyndeton - bezespojecne spojeni vetnych clenu nebo vet
atematicke sloveso - bezpriznakove
atemporalni - mimocasovy
....tak, pro dnesek je to vse a zitra si vyzvednu dalsi davku, tak uvidime...asi sem pridam jeste trochu morfematiky, abych v tom nebyla sama a vy jste se neco priucili...

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 10.9.2007 17:32 • pro všechny

..
A další je na světě, tak kdybyste někdy potřebovali, tak klidně... Bohužel mě to fakt baví. Péct je jak na běžícím páse, několik denně by mě nebavilo, ale takhle pro potěšení druhých je to činnost, která mě uspokojuje. Takže čím víc dortů ode mě pro někoho, tím budu asi spokojenější. To je příjemná uměra.

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 9.9.2007 20:51 • pro všechny

Zoufalost, bolest, strach a naivita, stačí pár slov a jak dokonale dokáží vystihnout mojí situaci. Stačilo by jen pár kroků a ne pořád čekat, že je udělá někdo místo mne. Hni sebou Agnes, přestaň bulet a čekat. Udělej to!

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 29.8.2007 14:40 • pro všechny

Nevyznam se v sobe a ty to odnasis, promin, nevim, jak dlouho mi bude trvat, nez se dam zase do poradku. Kdyby si potreboval pujcit penize na tu koupi, tak si rekni, bude dobre, kdyz to uskutecnite..pomuze to tomu mistu a tem lidem tam. Chybis mi a moc se tesim na piskovou krychli. Medved je hodne zatvrzelej, vubec nechce se mnou gestovat, ublizila jsem mu hodne, ale ja vydrzim..Miluji Te a priznavam, ze vira neni ma silna stranka, ale byvala a zase bude. Promin mi.

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 22.8.2007 21:02 • pro všechny

..
Vsichni si naserte, vsichni..

0 komentářů

alt
Agnes • Šlechtična 22.6.2007 22:07 • pro všechny

Dneska jsem ji ostrihala jeji krasne modre vlasky..Nejak mi zloutne a ja mam o ni strach, nevim, co by ji mohlo pomoci. Mozna ji chybi sestry, ale ty ji uz nevratim, bohuzel. Snad ji ted bude lehceji...Dlouho jsme si nepovidaly, ja vim, ale snad to nebude tim, budu se snazit, abych za tebou chodila casteji, slibuji.

0 komentářů