Příspěvek

alt
Agnes • Šlechtična 17.10.2007 20:03 • pro všechny

epenteze - vkládání
epiteton - básnický přívlastek
etický dativ - 3.p. sdílnosti
etymologie - nauka o původu slov
eufemismus - nahrazení drsnějšího výrazu mírnějším
eufonie - opakování hlásek, které mhou působit esteticky (libozvuk)
evropeismus - mezinárodní slovo
explikativní - vysvětlovací
exploziva - ražená souhláska
extenze - rozsah významu

faktitivum - účinné sloveso (činit nějakým: krátit, sladit)
familiární - používaný v důvěrném styku
fázové sloveso - slveso vyjadřující počáteční nebo koncovou fázi průběhu děje (začít; přestat)
femininum - ženský rod
figury - stylistické prostředky spočívající ve strukturních odhylkách od běžného sdělování (opakování slov, vynechávání)
filologie - věda zabývajíc se studiem jazyka a písemnictví
finální - účelový
finitivum - končící sloveso (doběhnout)
finitní - určitý (tvar slovesa)
flexe - ohýbání
fonace - znění hlasu
foném - významotvorná hláska
fonetika - věda o zvukové stránce řeči (parole)
foniatrie - lékařská věda poruchch hlasu, řeči sluchu
fonologie - věda o zvukové stránce jazyka (langue)
fonoloslovgizace - změna varianty fonému ve foném
formant - slvotvorný element; nebo tón, který tvoří akustickou podstatu hlásky
formém - morfém, který je nositelem formy slova, koncovka (učitelk-ÁM)
fráze - spojení dvou nebo více vstupující jako bezprostřední složka do struktury větné
frazeologie - nauka o ustálených slovních spojeních; soubor těchto spojení
frazeologismus - ustálené slovní spojení
frázová gramatika - gramatika bezprostředních složek (druh generativní gramatiky)
frázování - členění věty na větné úseky pomocí pauz a melodie
frekvenční slovník - uvádějící frekvenci slov
frekventativum - opakovácí sloveso (bývávat)
frikativa - třená souhláska, spiranta (s, š)
fndující slovo - základvé slovo
fundace - vztah k fundujícímu slovu
futurum - budoucí čas

galicismus - jazykový jev ovlivněný francouzštinou nebo přejatý z francouzštiny
gemináta - zdvojená souhláska
generativní gramatika - systém pravidl, pomocí nichž lze utvořit všechny gramaticky správné věty
genitiv - 2.pád
genus verbi - slovesný rod
geografick nářečí - místní (lidové) nářčí
germanismus - jazykový jev ovlivněný němčinou nebo přejatý z němčiny
glosa - jinjazyčný přípisek
glutinace - stupeň spjatosti vět v textu
gnómický prézens - mající význam časově neomezený (v příslovích)
gradační - stupňovací
grafém - písmn
grafémika - nauka o grafickém systému jazyka
grafika - způsob zachycení hlásek a psmen
gramatika - mluvnice
grécismus - jazykový prvek pocházející z řečtiny
guturála - hrdeln souhláska (zadopatrová + hrtanová)

haplologie - vynechání jedné ze dvou po sobě následujících skupin hlásek
heterosylabický - různoslabičný
hiát - průzev (setkání dvou samohlásek)
hieroglyf - značka staroegyptského obrázkového písma
historický prézens - přítomný čas vyjadřjící minulý děj
historsmus - slovo značující zaniklou skutečnost
homonymum - souzvučné slvo (stejně znějíc)

0 komentářů

Diskuse