Ústava Města Mrtvých (těchto stránek)

Preambule:

My, občané Města Mrtvých

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, věrni všem dobrým tradicím tohoto webu, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Město Mrtvých v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako web rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako web, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné hmotné a duchovní bohatství, prostřednictvím svých zvolených zástupců

přijímáme tuto Ústavu Města Mrtvých.

Hlava první: Vše v jednom

 1. Zveřejněné texty nevyjadřují názory autora webu.
 2. Za obsah a správnost příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Město Mrtvých (dále jen MM) nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody zveřejněnými příspěvky.
 4. Přidáním příspěvku do korektury autor souhlasí s úpravami a opravami chyb korektorem a další manipulací (např. uvádění ukázek za účelem propagace MM atp.). Na zveřejněné příspěvky se tudíž vztahuje autorský zákon!
 5. MM si vyhrazuje právo použít jakýkoliv text zveřejněný na MM ke své propagaci.V případě, že bude příspěvek použit k propagaci MM, zavazuje se MM, že se o tom pokusí informovat jeho autora.
 6. Sprava MM má právo smazat příspěvek, pokud:
  - nabádá k fanatizaci (např. teroristický útok, volba určité strany,...),
  - příspěvek propaguje/inzeruje/prodává určitou věc,,
  - svým obsahem porušuje zákony ČR nebo Ústavu MM
  - jeho obsah neodpovídá jeho umístění (vis. FAQ)
 7. MM neposkytne za žádných okolností informace(IP adresy, apod.) třetí osobě!
 8. V případě změny Ústavy MM je MM povinné informovat o této změně návštěvníky.

Ústavu přepracoval Natir se svolením správce Města Mrtvých - Midgarda